Reklamace 

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník,
č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").


Prodávající:

Aktivní Domeček

Petr Braniš, DiS.
Mechová 666, Praha 9 - Vinoř, 190 17
IČO 04967135

Prodávající je obchodní firma, která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupujícím se rozumí zákazník internetového obchodu www.aktivnidomecek.cz.

Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží přijato k opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Vydávaná faktura slouží jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu. Záruka se též nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Kupující má právo při uplatnění záruky:

Jde-li o vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné,
a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Vyřízení reklamace

Při případné reklamaci Kupující kontaktujte Prodávajícího písemně. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží k reklamaci zašle na doručovací adresu prodávajícího:

Doručovací adresa:

Aktivní Domeček 
Mechová 666 
Praha 9 - Vinoř 
190 17

Při oprávněné reklamaci má kupující právo na přiměřenou náhradu dopravného. Pokud bude reklamované zboží zaslané dobírkou, nebude tato zásilka přijata. Součástí reklamace by měl být doklad o zaplacení zboží a popis závady. Kompletní informace potřebné k vyřízení reklamace může Kupující uvést do Reklamačního listu, který může předat Prodávajícímu e-mailem nebo poštou spolu s reklamovaným Zbožím.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet. V případě bankovního převodu je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu správné číslo účtu, na které si přeje vrácenou částku odeslat.

Do reklamace se nezahrnují:

 • Vady a poškození viditelná při nákupu.
 • Škody způsobené nesprávným převozem nebo přemístěním Aktivního Domečku.
 • Špatná montáž.
 • Poškození v důsledku živelných pohrom nebo jiných okolností.
 • Škody vyplývající z nesprávného použití, skladování a údržby, stejně jako zjištění oprav od někoho, kdo není autorizovaným výrobcem.
 • Vady a škody, v důsledku kterých byla snížená cena při nákupu.
 • Minimální rozdíly v ohýbání dřevěných prvků a pigmentové vady.
 • Poškození způsobené zvířaty.
 • K trvalému poškození v důsledku nedbalého chování a nesprávné údržby.
 • Změna barvy způsobená kontaktem s barevnou textilií, která pouští barvu.
 • Škody způsobené impregnačními prostředky, prostředky na odstraňování skvrn a bělení, čistící prostředky obsahující alkohol, rozpouštědla a agresivními kapalinami.
 • Poškození způsobené vysokou či nízkou teplotou.
 • Změny v důsledku nejednotného používání.